Cesty a spevnené plochy


 • Zemné práce
 • Realizácia násypových konštrukčných vrstiev pod komunikácie
 • Asfaltobetónové vozovky
 • Spevnené plochy a parkoviska
 • Chodníky
 • Vystavba a rekonštrukcia centier obcí

 
 • Výstavba a rekonstrukcia rodinných domov
 • Výstavba a rekonstrukcia administratívných budov
 • Zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
 • Sádrokartonové steny, stropy, podhľady
 • Obklady a dlažby

Pozemné staviteľstvo 

Priemyselné objekty


 • Výrobné a skladové haly
 • Nosné konstrukcie prefabrikátov, železobetónu, oceľovej konštrukcie
 • Zakladanie na pilótach, mikropilótach, základových pätkách alebo pásoch

 
 • Zemné práce
 • Kanalizacie a vodovody
 • Čistiarne odpadových vôd
 • Realizácia diel protipovodňovej ochrany
 • Regulácie tokov a riek

Inžinierske a vodohospodárske stavby 

Kalkulácie a rozpočty stavieb


 
 • Poskytujeme spracovanie položkového rozpočtu stavieb, výkazov výmer a kalkulácie jednotkových cien v programe CENKROS PLUS.

 
Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať

len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Osoba vykonávajúca stavebný dozor
 • sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
 • zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru 

Zabezpečenie projektových dokumentácií


Spolupracujeme s viacerými renomovanými a skusenými projekčnými kanceláriami, ktoré disponujú týmom odborne spôsobilých projektantov, ktorí nám, ako aj naším klientom poskytujú kvalitné a presné projektové dokumentácie v rozsahu:

 • od úvodnej štúdie
 • projektu pre stavebné povolenie
 • realizačnej dokumentácie
 • až po projekty skutočného vyhotovenia stavby

Sme pripravení robiť stavby, ktoré vaše životy zmenia navždy


Najmite si nás